Pergjigje per studentin nga Keshilltari Komunal

Ne pyetjen e parashtruar nga nje student lidhur me faktoret te cilet ndikojne ne zhvillimin e ftutave.


Pyetja: Cilet faktore ndikojne ne zhvillimin e frutave te bimet (Pemet)??


Pergjigje:


Faktoret kryesor:


-Klima, toka dhe relivei  


-Faktoret klimatik Temperatura: duhet pasur parasysh tempertaurta kritike per zhvillimin noraml te molles ato minimlae dhe maximale{-25 deri +35} Lageshtia: bora, drita, era.


-Relievi: toka,veitit fizike, kimike, biologjike


Fidanet e molles, variteti, formimi i kurores, krasitja, plehrimi plotesues, ujitja, mbrojtja nga semundjet dhe demtuesit, masat agrotkenike, zgjedhja e kultivarit etj.


Kjo pergjigje eshte derguar nga keshilltari per bujqesi ne komunen e Junikut z.Ali Gacaferi

Nga: Ali Gacaferi (Junik)
Telefon: tel
E-mail: aligacaferi@hotmail.com