patate

ikam 10000 kg patate

Nga: Muhamet Reshani (Suhareke)
Telefon: 044286264
E-mail: arsim.reshani@hotmail.com