Përgjigje për Bedri Beqiri

Ne pyetjen e parashtruar nga Bedri Beqiri lidhur me sigurimin e ndonje materiali per kultivimin e Dredhzes.


Pyetja: Material per kultivimin e dredhanve a keni?


Pergjigje: I nderuar, lidhur me pyetjen tuaj ju rekomandojme ta lexoni kete material:


noakos.com/wp-content/uploads/2014/02/Broshura_Sistemet-e-kultivimit-te-dredhezes.pdf

Nga: Ferma Ime (Prishtine)
Telefon: tel
E-mail: info@fermaime.com