Përgjigje për Muhedin Mustafa nga Këshilltari Komunal

Ne pyetjen e parashtruar nga Muhedin Mustafa lidhur me menyren e ujitjes se patateve.


Pyetja: a o ma mire patatet i ujit me sistem pik-pike a qysh i kena ujit zakonisht kshtu me vada apo ben edhe ne fort te shiut me ujit?


Pergjigje:


Ekzistojnë tri lloje të ujitjes:

-Ujitja brazda-është forma më e hershme e ujitjes qe është përdor në bujqësinë ekstenzive,karakterizohet më shpenzim të madhe të sasisë ujore. Kjo ujitje mund të shpërlaj elementet ushqyese, pastaj shfrytëzimi i sasisë ujore është 25-50%,dhe potencialisht është rrezik për paraqitjen e sëmundjeve tek bima. Gjithsesi duhet ikur kësaj forme të ujitjes.

-Ujitja në formë shiu-efekti i shfrytëzimit të ujit sillet 70-80%.Kjo mënyrë e ujitjes është me modern dhe shfrytëzimi i ujit sillet në në kufi 70-80% . Përdoret më shumicë nga fermerët e Komunës së Vushtrrisë, sidomos në kultivimin e patates.

-Ujitja më sistem pike-pikë-është mënyra më modern ujitjes se bimëve. Ka këto përparësi:

1) Funksionon ne presione të ulta të ujit

2.)Perdorimi i dozave precise të plehrave(bimës I ipet materje ushqyese perms ujit)

3.)Zvogëlon mundësin e paraqitjes se sëmundjeve

4.)Zvoglon mundesin e zhvillimit të barojave të këqija

5.)Nuk e ngjesh token ,ska erozion dhe shperlarjes se elementeve ushqyese nga toka.

Thënë shkurt më anë të kësaj forme të ujitjes nëse aplikohet drejt ,arrihet që të gjitha bimët të marrin sasi të barabarta të materieve ushqyese dhe te gjitha bimët te kenë kushte të njëjta për zhvillim. Ky është kusht që bimët të arrijnë ta shfrytëzojnë drejt potencialin prodhues te tyre. Ujitja e patates në këtë formë është mjaft vështirë e zbatueshme tek patatet, sepse kjo mënyrë e ujitjes rrit koston e prodhimit ngase duhet vendos gypat ujitës në tërë sipërfaqen e mbjellë më patate(zakonisht fermerët e komunës sonë mbillen sipërfaqe prej 10-30ha,kurse kjo kulture kultivohet në rreth 1500ha në mbarë komunën).Vendosja e këtij sistemi ujitës edhe në sipërfaqe më të vogëla, ka mjaftë probleme. Ngase vendosja e gypave në mënyrë të gabuar rezulton qe ky sistem të mos realizon ujitje të mire, sepse ky gabim në vendosjen e gypave sjelle problem të mëdha ,ngase sasie e ujët dhe materieve ushqyese qe merre bima më afër burimi dhe ajo ne fund te rendi mund të kenë dallime të mëdha ,pasoj e kësaj është rritje jo e barabar e bimëve dhe ulje e rendimentit. Për shkak të sasisë se madhe të ujit te dhënë ,është edhe mundësia e paraqitjeve të sëmundjeve. Me ujitje në formë shiu tek patatja në komunën tone janë arrit rendimente te larta. Pa ndonjë problem të madh variatetit “AMBITION” ka arrit deri në 50ton/ha.


Kjo pergjigje eshte derguar nga keshilltari per bujqesi ne komunen e Vushtrris z.Avdyl Feka

 

Nga: Avdyl Feka (Vushtrri)
Telefon: tel
E-mail: avdyl.feka@hotmail.com