Përgjigje për Kastriot Musolli nga Këshilltari Komunal

Ne pyetjen e parashtruar nga Kastriot Musolli lidhur me plehrimin e misrit.


Pyetja: A ka nevje per plehrim te misrit te mbjellur me vones ne kete kohe?


Pergjigje:


Plehrimi I MISRIT

Ndër faktorët kryesorë të vjeljes së kapaciteteve të larta prodhuese të hibrideve të

Misrit është plotësimi i nevojave të bimës me elementë ushqyes nëpërmjet plehërimit.

Plehërimi organik është mirë të realizohet që në plugimet e vjeshtës apo të dimrit.

Në pamundësi, plehërimi organik mund të realizohet herët në pranverë dhe me dozë jo më pak se 30 ton/ha, në veçanti për tokat e varfëra e të mesme.

Plehrimi me plehra kimike realizohet në dy faza : para mbjelljes dhe në vegjetacion.

Para mbjelljes në punimet përgatitore rekomandohet si plehrim baze plehu i kombinuar

NPK. Kur përdorim makina mbjellëse me aftësi plehrimi kjo dozë mund të përdoret

njëkohesisht me mbjelljen duke siguruar një vendosje të këtij plehu 5 cm larg farës dhe 5cm më thellë. Ne mungese te makinave mbjellese te tilla NPK-i shperndahet para diskut apo frezimit te fundit.

Ne vegjetacion rekomandohet si pleherim plotesues hedhja e plehrave azotike (URE

apo NITRAT AMONI) me 2 duar në fazat kur bimet kane 5 - 6 gjethe dhe 8 - 10 gjethe.

Ne shtrirje kohore dy kultivimet duhet te realizohen ne distance 10 – 12 dite. Ky plehrim

realizohet i mekanizuar me kultivator ushqyes per te shmangur ekspozimin ndaj dritës

dhe siguron mbulim te plehut.

Dozat e pleherimit : Jane ne vartesi te pjellorise se tokes, nevojave te misrit per

elemente ushqyes per njesi te prodhimit, koeficenteve te shfrytezimit nga toka dhe plehrat si dhe prodhimit te planifikuar per tu marre nga fermeri.

Bima e misrit per nje njesi prodhimi,100 kg kokerr konsumon: Azot (N) 2.4-2.8 kg ;

Fosfor (P205) 0.9-1.0 kg; Potas ( K2O ) 2.8-3.2 kg.

Koeficentet e shfrytezimit te elementeve ushqyes nga plehrat kimike jane: Per plehrat

azotike 45-50 % , per plehrat fosforike (Superfofat apo DAP) 15-35 %, per plehrat

potasike 50-60 %

Rekomandim: Per sigurimin e nje rendimenti mbi 10 Ton/Ha keshillohet perdorimi i 300Kg/Ha NPK ne pleherimin baze dhe 240 kg/HA pleh azotic gjatë vegjetacionit kur bimët kanë 4-5 gjethe ose kur kanë 7-8 gjethe.


Kjo pergjigje eshte derguar nga keshilltari per bujqesi i komunes se Kaçanikut. Ing.dip i bujqesise z.Zekeria Koxha

 

Nga: Zekeria Koxha (Kacanik)
Telefon: tel
E-mail: koxha_zeki@hotmail.com