Përgjigje për Rexhep Berisha nga Këshilltari Komunal
Ne pyetjen e parashtruar nga Rexhep Berisha lidhur me menyrat e shartimit te pemeve frutore dhe mbrojtjen nga semundjet dhe demtuesit.

Pyetja: 1. si behet shartimi i pemve 9 milimetra? pytja e dyte 2. sa her ne vit duhet sperkatja e pemve per mbrojtje nga smujat te ndryshme edhe mbrojten prej krymav edhe me qfar bari me i sperkat?


Pergjigje:


-I- SHARTIMI


- Shartimi me Kalem - llastar;


- Shartimi ne sythë - gjethë


-II- SËMUNDJET DHE DEMTUESIT - Disa herë bëhët sperkatja ndaj sëmundjeve dhe dëmtesve , Varet prej: - Kohës


- Fenofazave te pemës


- por kjo varet edhe prej llojëve te semundjeve, llojeve te dëmtuesve


P.sh. te Kroma e moles;hiri - perdoret preparati CLARINET - 1.25 l/ha (ose 10-15 ml/ 10 l/ujë Ne ketë fazë mund te pedoren ANTRAKOLLI - 2 kg/ha, keto perparate ndalojn perhapjen e infeksionit duke ju falenderuar efektit kurativ qe shprehet. Ndersa per morrat e gjetheve (APHIDIDAE) dhe krimbat e pemeve (CYDIA POMONELLA) pedoren keto perparate: DECISTI; CONFIDOR - OD; CALYPSO - 480 SC 0.3 l/ha. Mandej si herbicid per zhdukjen e barërave te këqia (pjeset e gjelberta mund te perdoret preparati BASTA.


Kjo pergjigje eshte derguar nga keshilltari per bujqesi ne komunen e Drenasit  Msc. Ahmet Ahmeti


Po ashtu ju lutem shikone kete publikim nga Prof.Dr. Fatmir Voci lidhur me teknikat e shartimit te pemeve frutore. www.bujqesia-gjilan.net/sq-al/home/pemetari.aspx


Bashkangjitur gjeni dhe nje plan vjetor per trajtimin e molles: 
Nga: Ahmet Ahmeti (Drenas)
Telefon: tel
E-mail: ag.a.ahmeti@hotmail.com