Pergjigje per Blerim Prestreshi

Ne pyetjen e parashtruar nga Blerim Prestreshi lidhur me koston e ngritjes se nje hektari me kulturen e mjedres.


Pyetja: Përshëndetje, Sa mund të kushtoj mbjellja e 1 hektari me mjeder,sa kushtojn fidanet e mjedres?


Pergjigje: Kosto per ngritjen e pemishtes ne siperfaqe prej 1 Ha me mjder varion nga forma e ngritjes dhe variteti i kultures qe perdoret per mbjellje.


Ne Kosove rezultate te mira eshte duke treguar variteti "Pollka". Per 1 ha me varitetin Pollka nevoiten rreth 10,000 mije fidan. Cmimi per nje fidan te klasit te pare eshte rreth 0.50 euro. Nese ne pemishte nuk perdoret sistemi mbeshtetes (per varitetin Pollka mund edhe te mos perdoret) kosto e ngritjes per 1 ha me mjedre eshte rreth 8 mije euro (Ketu perfshihet blerja e fidaneve dhe imputeve te tjera te nevojshme per ngritjen e pemishtes si Plehut organik, Plehut artificial, Pergatitja e tokes per mbjellje, analizat e tokes dhe vendosja e sistemit e ujitjes pike-pike.).

Nga: Ferma Ime (Prishtine)
Telefon: tel
E-mail: info@fermaime.com