Pergjigje per Ilir Lezi nga Keshilltari Komunal

Ne pyetjen e parashtruar nga Ilir Lezi lidhur me lyerjen e pemeve me gelqere.


Pyetja: Ku te gjej sulfurin dhe sa metra nga toka eshte e pershtatshme te lyhet me gelwere pema?


Pergjigje: I nderuar, me sulfur mund te sherbeheni tek kompanit qe merren per shitjen e imputeve bujqesore. (Ferm Ime).


Pergjigje nga Keshilltari Komunal:


Sa i perket pyetjes se deri ku duhet te lyhet trupi i pemes me gelqere mund te jepe kete pergjigjje: Tere trupi i pemes duhet te lyhet, nga siperfaqeja e tokes deri te deget skeletore, bile eshte mire qe edhe deget skeletore te lyhen aq sa eshte e mundur. Disa nga efektet e lyerjes jane: Pengon qarjen e levores se trungut, ben dezinfektimin e pjeseve te lyera nga shkaktaret e semundjeve te pemeve (kepurdhat, bakteriet etj.), asgjeson vezet, larva dhe insektete rritura qe dimerojne ne te qarat e levores, mbron trungun nga temperaturat e uleta, deri diku e mbron trungun nga demtimet e brejtesve (mijeve dhe lepujve) etj. Nga sa u tha me siper mund te konstatojme qe arsyeja e lyerjes se trungut te pemeve nuk eshte hijeshia por mbrojtja e tyre.


Kjo pergjegje është dërguar nga këshilltari publik për bujqësi i komunës së Gjilanit: Ing, i dipl. i bujqësisë z.Nazmi Rapuca

Nga: Nazmi Rapuca (Gjilan)
Telefon: tel
E-mail: nazmirapuca@hotmail.com