Ligjet

Ligji për bujqësinë dhe zhvillimin rural

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit Nr. 03/L-098 për bujqësinë dhe zhvillimin rural

Ligji për pyjet

Ky ligj mund të cilësohet si: "Ligji për pyjet e Kosovës".

Ligji për plehërat artificiale

Qëllimi i këtij Ligji është sigurimi i mbrojtjes së cilësisë së plehërave artificiale në kosovë.

Ligji për pesticidet

Me këtë ligj rregullohet mbarështimi i bletëve, masat për parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve të bletëve, mbikëqyrjen e objekteve të prodhimit dhe ruajtjes së prodhimeve të bletëve.

Ligji për Bletari

Me këtë ligj rregullohet mbarështimi i bletëve, masat për parandalimin dhe luftimin e sëmundjeve të bletëve, mbikëqyrjen e objekteve të prodhimit dhe ruajtjes së prodhimeve të bletëve.

Ligji per Blegtorine

Ky ligj rregullon çështjet që kanë të bëjnë me mbarështimin e kafshëve shtëpiake dhe themelimin e Qendrës së Kosovës për mbarështim të kafshëve shtëpiake dhe ruajtjen e racave origjinale.

Ligji i Kosoves per farëra

Ky ligj rregulloj çështjet që kanë të bëjnë me prodhimin dhe tregtimin me farëra të varieteteve bimore dhe patateve për farë në prodhimtarinë bujqësore.

Ligji për bujqësinë dhe zhvillimin rural

Qëllimi i këtij ligji është përcaktimi i politikave për zhvillimin e bujqësisë dhe zhvillimit rural.

Publikime

Ligjet

Mbështetësit

Partnerët